Image 1 of 1

Sem-Sandberg_08.JPG

Steve Sem-Sandberg, Swedish writer.