Image 1 of 1

Sem-Sandberg_01.JPG

Steve Sem-Sandberg, Swedish writer.